_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Vedtekter

Ai??VEDTEKTERAi??

for

Boligsameiet Ulven Terrasse

Oslo

Ai??Vedtatt pA? konstituerende sameiermA?te den 22. oktober 1984, med senere endringer og tillegg. Siste endring av vedtektene er fra sameiermA?te 7. mars 2006.

Ai??Disse vedtektene referer seg til reglene i Lov om eierseksjoner av 15. januar 1999.

 

Ai?? 1Ai??SAMEIETS NAVN

Sameiets navn er Boligsameiet Ulven Terrasse, som er en direkte fortsettelse av Ulven Terrasse Borettslag. Sameiet bestA?r av 215 seksjoner av eiendommen gnr. 131, bnr. 93 i Oslo, i henhold til oppdelingsbegjAi??ring datertAi??27. november 1986.

Ai?? 2Ai??FORMAi??L

FormA?let med dannelsen av sameiet er A?:

1. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ivareta driften av sameiet.

2. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.

3. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ivareta alle andre saker av felles interesse.

Innunder pkt. 2 hA?rer bl.a. utvendig vedlikehold av medlemmenes leiligheter, som maling, takbelegg, utvendig kloakk og vannledninger, trappeoppgang, korridorer, fellesrom, felles boder, vaskeri, tA?rkeplass, sA?ppelkasser, gA?rdsplass, grA?ntanlegg og beplantning, felles lys og felles TV-anlegg.

Den enkelte plikter selv A? sA?rge for forsvarlig innvendig vedlikehold av egen leilighet, herunder innvendig del av terrasse.

I tilfelle tvil om sak av felles interesse, avgjA?res spA?rsmA?let pA? sameiermA?tet j.fr. Ai?? 14 i vedtektene.

Ai?? 3Ai??SEKSJONER OG SAMEIER

En sameier overtar sin seksjon i henhold til sameierbrA?ken. Seksjonen omfatter leilighet angitt med nummer og som han/hun har eksklusiv bruksrett til. Bod tildeles av styret og er basert pA? den bruk som innehas ved stiftelsen av sameiet. Endring av denne bruksretten kan ikke skje uten de respektive seksjonseiere samtykker.

Ai?? 4Ai??SAMEIERS RAi??DERETT OG OVERDRAGELSE AV SEKSJON

Den enkelte sameier har full rA?derett over sin seksjon, likevel slik at:

1. For bruk av eiendommen er det fastsatt ordensregler gjeldende fra 01.01.1985.

2. For utleie gjelder Ai?? 5 og

3. erverver av en seksjon mA? godkjennes av styret.

Styret kan ikke uten saklig grunn nekte godkjenning av erverver. Nekter styret A? godkjenne erverver, skal det gi erverver og overdrager melding om dette innen 14 -fjorten- dager etter A? ha mottatt sA?knad om godkjenning. Staten, fylkeskommuner og kommuner, samt boligselskaper tilknyttet disse kan maksimalt erverve inntil 10% av seksjonene i sameiet.

Overdrager plikter A? gjA?re erverver kjent med sameiets vedtekter og ordensregler. Enhver sameier skal ved erverv av seksjon fA? utlevert sameiets vedtekter og ordensregler av styret.

Styret kan fastsette gebyr for behandling av sA?knad om godkjenning av erverver av seksjon.

Ai?? 5Ai??UTLEIE

Utleie av leilighet kan skje med styrets godkjenning, som skal innhentes pA? forhA?nd. Nekter styret A? godkjenne utleie, med saklig grunn, skal det gi sameier melding om dette innen 14 dager etter at sA?knad om godkjenning er mottatt.

Styret kan kreve fremlagt leiekontrakt for A? kontrollere at den ikke inneholder noe som strider mot sameiets vedtekter eller eventuelle husordensregler.

Sameier plikter A? melde fra til styret ved tilbakeflytting.

Styret kan fastsette gebyr for behandling av sA?knad om godkjenning av utleie.

Ai?? 6Ai??VAKTMESTERLEILIGHET

Sameiet disponerer en vaktmesterleilighet. Styret er for sameiets regning ansvarlig for vedlikehold.Ai??(bolig solgt i.h.h.t. vedtak pA? sameiermA?te 12.mars 2003.)

Ai?? 7Ai??PANTERETT

Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr. 15.000,00 til dekning av sameiets fellesutgifter og eventuelle skader pA? sameiets eiendom. Denne panterett er uten opptrinnsrett, og skal ha prioritet etter fA?rste kjA?pesum og senere etter 90% av lA?netakst avholdt etter ForsikringsrA?dets regler. Sameiets styre plikter A? gjennomfA?re prioritetsvirkningen uten unA?dig opphold etter anmodning fra seksjonenes eier. Panteretten er tinglyst som heftelse pA? seksjonen og stA?rrelsen kan endres av sameiermA?tet.

Ai?? 8Ai??UTGIFTSFORDELING

Sameiets utgifter skal fordeles pA? sameierneAi?? etter stA?rrelsen pA? sameierbrA?ken. DnB lA?net skal beholdes som felles lA?n etter vedtak pA? ekstraordinAi??rt sameiermA?te 19. september 1989, med skjevfordeling etter dom ved virkning fra 1. januar 1989. LA?net innlA?ses ved salg av eierseksjon.Ai??Styret fastsetter Ai?? konto belA?p som innbetales forskuddsvis hver mA?ned av den enkelte sameier. Utgiftene omfatter bl.a. festeavgift, felles elektrisk kraft, eiendomsskatt, kommunale avgifter, felles forsikring, andre drifts- og vedlikeholdsutgifter, vaktmesterordning, vask av fellesarealer, utvendig maling og vedlikehold av terrasse og kapital for betjening av ovennevnte lA?n i DnB, dekning av fordringer for bruk av vaskeriet. Sameier er ansvarlig for slike vaskeriregninger, uavhengig av om vedkommende selv bor i leiligheten.RegnskapsA?ret for sameiet skal fA?lge kalenderA?ret. Ai??rets regnskapsmessige overskudd skal tillegges sameiets egenkapital. Sameiets egenkapital kan ikke benyttes til andre formA?l enn nA?dvendig vedlikehold og pA?kostningerAi??innenfor sameiets omrA?de, med mindre sameiermA?te bestemmer noe annet. En slik bestemmelse krever oppslutning fra minst 2/3 av de lovlige avgitte stemmer.

Ai?? 9 MISLIGHOLD

Dersom en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor sameiet og skylder mer enn 3 – tre – mA?neders fellesutgifter, vil mislighold saken automatisk bli oversendt vA?rt inkassobyrA?.. InkassobyrA?et kan, med lovens krav overfor sameieren, skriftlig pA?legge vedkommende sameier A? flytte og selge sin seksjon, med minst 6 – seks – mA?neders varsel, med begjAi??ring om utkastelse uten sA?ksmA?l og dom, j.fr. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 Ai?? 13 ai??i?? 6.Ai??Kostnader som pA?lA?per som fA?lge av ovennevnte belastes i sin helhet sameier.

Ai?? 10Ai??STYRET

Sameiet skal ha et styre som stA?r for den daglige ledelse. ForretningsfA?rer og andre som er ansatt eller engasjert av sameiet, kan ikke ha plass i styret.

Styret bestA?r avAi??Ai?? en

(1)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? leder

(3)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? styremedlemmer

(3)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? varamedlemmer

Styret velges av sameiermA?te blant sameierene. Leder velges ved sAi??rskilt valg. Styret velger, innen sin midte, nestleder og sekretAi??r.Ai?? Varamedlemmene velges og trer inn i nummerrekkefA?lge.

Leder velgesAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? for et tidsrom av to (2) A?r

2 styremedlemmer Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? for et tidsrom av to (2) A?r

1 styremedlemAi??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? for et tidsrom av et (1) A?r

3 varamedlemmer Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? for et tidsrom av et (1) A?r

AvgA?tte ledere, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Et styremedlem kan fjernes fA?r utlA?pet av funksjonstiden etter vedtak av sameiermA?tet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

OpphA?rer leder, et styremedlem eller et varamedlem A? vAi??re sameier, trer vedkommende automatisk ut av styret. For leder trer automatisk nestleder inn. Ny nestleder velges blant styremedlemmene. For et styremedlem trer varamedlemmene automatisk inn i nummerrekkefA?lge.

StyremA?ter skal avholdes sA? ofte som ledelse og kontroll av sameiets anliggender tilsier det, dog minst to (2) ganger A?rlig. Innkalling skal angi tid og sted for mA?tet, samt de saker som skal behandles. 1. varamedlem innkalles fast til styremA?tene. Ved et styremedlems forfall, trer varamedlemmene automatisk inn som styremedlem.

Krever et (1) styremedlem eller forretningsfA?rer at det skal avholdes styremA?te, skal lederen uten opphold etterkomme kravet.

StyremA?tet ledes av lederen, eller i dennes fravAi??r av nestlederen. Er ikke disse tilstede, velger styret en mA?teleder.

Ai?? 11Ai??INHABILITET

Styremedlem eller forretningsfA?rer mA? ikke delta i behandling eller avgjA?relser av noen spA?rsmA?l som vedkommende har en personlig eller A?konomisk sAi??rinteresse i.

Ai?? 12Ai??STYRETS VEDTAK

Styret er vedtaksfA?rt nA?r minst tre (3) styremedlemmer er tilstede. Vedtak kan gjA?res med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjA?r mA?telederens stemme utslaget. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Det fA?res protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmA?tte styremedlemmer. Kopi av protokollen skal sendes til varamedlemmene.

Styret skal sA?rge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sA?rge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermA?tet.

Styret kan ikke, uten at sameiermA?tet med minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmer har samtykket:

1.Ai?? Ombygge, pA?bygge eller rive de hus sameiet eier, bygge nye boliger, selge eller kjA?pe fastAi??eiendom eller pA? annen vesentlig mA?te endre bebyggelsen eller tomten. GjennomfA?re tiltak i samsvar med de formA?l som er nevnt i Ai?? 2 pkt. 2 og 3, nA?r tiltaket fA?rer med seg A?konomisk ansvar eller utlegg for sameiet pA? mer enn fem (5) % av de A?rlige fellesutgiftene.

Ai?? 13Ai??VALGKOMITE

Valgkomiteen velges pA? sameiermA?tet.

Valgkomiteen bestA?r av tre (3) medlemmer og to (2) varamedlemmer.

Valgkomiteens funksjonstid er ett (1) A?r av gangen. Medlemmene kan gjenvelges.

Ai?? 14Ai??SAMEIERMA?TET

Den A?verste myndighet i laget utA?ves av sameiermA?tet.

OrdinAi??rt sameiermA?te holdes hvert A?r innen utgangen av mars mA?ned. EkstraordinAi??rt sameiermA?te skal holdes nA?r styret finner det nA?dvendig, eller nA?r minst to (2) sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de A?nsker behandlet.

SameiermA?tet innkalles av styret. Innkalling til sA?vel ordinAi??rt som ekstraordinAi??rt sameiermA?te skal skje ved skriftlig varsel til de sameiere som har kjent adresse. Innkallingen skal skje med minst A?tte (8), hA?yst tyve (20) dagers varsel for ordinAi??rt og ekstraordinAi??rt sameiermA?te. EkstraordinAi??rt sameiermA?te kan allikevel om det er nA?dvendig, innkalles med kortere frist som dog skal vAi??re minst tre (3) dager. Innkallingen skal inneholde oppgaver over de sakene som skal behandles. Saker som en sameier A?nskes behandlet av det ordinAi??re sameiermA?tet skal nevnes i innkallingen nA?r det fremsettes krav om det innen 15. februar. SameiermA?tet kan ikke treffe beslutning om andre saker enn de somAi??er bestemt angitt i innkallingen. Skal et forslag vedtas, som etter loven eller vedtektene mA? vedtas med minst to tredeler (2/3) flertall, mA? hovedinnholdet vAi??re nevnt i innkallingen.

Styret og forretningsfA?rer har plikt til A? vAi??re tilstede pA? sameiermA?ter med mindre det er A?penbart unA?dvendig eller det foreligger gyldig forfall. Husstandsmedlemmer og revisor har rett til A? vAi??re tilstede og uttale seg. Det samme gjelder for leietaker.Ai??Ingen kan, som sameier eller fullmektig, delta i noen avstemming pA? sameiermA?tet om rettshandel overfor seg selv eller eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om rettshandel overfor tredjemann eller tredjemanns ansvar, dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller A?konomisk interesse i saken.

Ai?? 15Ai??ORDINAi??RE OG EKSTRAORDINAi??RE SAMEIERMA?TER

PA? det ordinAi??re sameiermA?tet skal disse saker behandles:

1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Konstituering

a)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Opptak av navnefortegnelse

b) Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Valg av sekretAi??r og av to (2) personer til A? undertegne protokollen.

c) Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? SpA?rsmA?l om mA?tet er lovlig innkalt.

2. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??rsmelding fra styret.

3. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??rsoppgjA?ret, og i denne sammenheng spA?rsmA?l om anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.

4. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? SpA?rsmA?l om ansvarsfrihet for styret.

5. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? GodtgjA?ring til styret og revisor.

6. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Andre saker som er nevnt i innkallingen.

7. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Valg av:

– Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Leder for to (2) A?r

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Styremedlemmer for to (2) A?r

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Styremedlem for ett (1) A?r

– Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Varamedlemmer for ett (1) A?r

– Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Valgkomite for ett (1) A?r

– Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Andre valg

8. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Valg av revisor

Ai??rsoppgjA?ret og A?rsmeldingen kan kreves opplest i sameiermA?tet dersom flertallet av de stemmeberettigede krever det. Revisjonsberetningen skal alltid leses opp. PA? ekstraordinAi??rt sameiermA?te skal bare de saker som er oppgitt pA? innkallingen til mA?tet behandles.

Over sameiermA?tet fA?res protokoll, hvor alle valg og vedtak fA?res inn. Protokollen underskrives av mA?telederen, sekretAi??r og to (2) av de tilstedevAi??rende sameiere valgt av sameiermA?tet.

Ai?? 16Ai??MA?TELEDELSE OG AVSTEMMING

SameiermA?tet ledes av styrets leder, med mindre sameiermA?tet velger en annen mA?teleder.

Med de unntak som fA?lger av loven eller vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjA?r mA?telederens stemme utslaget. Her mA?teleder ikke stemt, eller gjelder det valg, avgjA?res saken ved loddtrekning.

En eierseksjon som eies av flere sameiere, har en (1) stemme. En sameier som eier flere seksjoner har en (1) stemmer for hver seksjon denne eier.

En sameier kan la seg representere ved fullmektig. Ingen kan vAi??re fullmektig for flere enn en (1) sameier.

Ai?? 17Ai??FIRMATEGNING Ai??

Styrets leder (nestleder) og et styremedlem i fellesskap tegner sameiet firma. Styret kan gi prokura.

Ai?? 18Ai??REGNSKAP, Ai??RSOPPGJA?R OG Ai??RSMELDING

Styret skal sA?rge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsfA?rsel og for at det ved hvert regnskapsA?rs avslutning blir fremlagt A?rsoppgjA?r og A?rsmelding. RegnskapsA?ret fA?lger kalenderA?ret.

Ai??rsoppgjA?r og A?rsmelding for foregA?ende kalenderA?r skal vAi??re fremlagt for sameiermA?te innen utgangen av mars. Ai??rsoppgjA?ret skal underskrives av styret og forretningsfA?rer. I A?rsmeldingen skal styret gi opplysninger om forhold som er av viktighet ved bedA?mmelse av sameiets virksomhet og stilling, og som ikke fremgA?r av A?rsoppgjA?ret. Dette gjelder ogsA? forhold som er inntrA?dt etter utgangen av regnskapsA?ret. Ai??rsmeldingen skal ogsA? inneholde styrets forslag til anvendelse av mulige overskudd. Ai??rsoppgjA?ret og A?rsmeldingen skal innen A?tte (8) dager fA?r det ordinAi??re sameiermA?tet sendes enhver sameier med kjent adresse.

Ai?? 19Ai??REVISOR

Sameiets revisor velges av sameiermA?tet. Den tjenestegjA?r inntil annen revisor velges i dennes sted.

Revisor skal revidere den lA?pende bokfA?rsel, pA?se at A?rsoppgjA?ret er oversiktlig, fullstendig og tilstrekkelig spesifisert, og at det stemmer med gjeldende lov, vedtekter og sameiets bA?ker, og at de sammenholdt med A?rsmeldingen gir et riktig uttrykk for sameiets stilling, og for resultatet av driften i regnskapsA?ret.

Ai?? 20Ai??GARASJE

Boligsameiet Ulven Terrasse har rett til A? leie 190 parkeringsplasser i Kristiania Eiendoms garasjeanlegg. SA? lenge Sameiet benytter denne rett, har den enkelte sameier plikt til A? leie en garasjeplass av Sameiet etter styrets nAi??rmere anvisning. SameiermA?tet kan fastsette nAi??rmere retningslinjer for fordeling, pris m.m.

PA? sameiermA?te 10. mars 2005 ble det vedtatt A? forlenge leiekontrakten for nye 10 A?r.

Ai?? 21VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare besluttes av sameiermA?tet med minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmer. Hovedinnholdet i endringsforslaget mA? vAi??re nevnt i innkallingen.

Ai??22Ai??FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

ForsA?vidt ikke annet fA?lger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner med eventuelle senere endringer.

Ai??23Ai??DUGNADSGEBYR

Det er obligatorisk A? delta pA? vA?r og hA?st dugnadene. Gebyr for uteblivelse er pA?lydene kr. 200,- pr.dugnad. For A? fA? godskrevet deltagelse pA? en dugnad kreves det at en person over 15 A?r deltar. UfA?re/handikappede er naturligvis fritatt, men mA? melde fra til styret slik at vi fA?r notert dette.

Ai??24Ai??SKADER/FORSIKRING

Sameiet tegner huseierforsikring pA? vegne av alle sameierne. Ved innvendig skade som dekkes av forsikringen, svarer sameierne egenandelen. Egenandelen ved innvendig skade som skyldes ytre forhold, dekkes likevel av sameiet.

Skader fremkommet ved uforstandig/uforsvarlig bruk/handling fra den enkelte sameier, betales av sameierne selv.

Den enkelte sameier dekker forsikringen i forbindelse med sitt innbo og bygningsmessige innredninger.

Ai??25Ai??KJA?KKENVENTILATOR

Ventilasjonsanlegget vA?rt bestA?r av vifter som genererer luft til leilighetene. I den forbindelse er det kun tillatt A? bruke kjA?kkenventilator med spjell eller kullfilter (vifte med motor er forbudt).


 

Ai??Ulven mars 2006 , styretAi??


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>