_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Ordensregler


ORDENSREGLER

for

Ai??Boligsameiet Ulven Terrasse

Oslo

Ordensregler med senere tillegg gjelder for Boligsameiet Ulven Terrasse fra 01.01.1985 og er utarbeidet pA? grunnlag av ordensreglene for Ulven Terrasse BorettslagAi??og med senere endringer.

Boligsameiet Ulven Terrasse er et lite samfunn hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i stand. Alle utgifter som pA?fA?res sameiet, mA? dekkes av fellesutgiftene. Beboerne plikter A? fA?lge ordensreglene.

Ro i leiligheten

StA?yende aktiviteter som kan sjenere andre, skal ikke forekomme mellom kl. 21.00 og kl. 08.00 pA? hverdager. StA?yende aktiviteter skal heller ikke forekomme etterAi??kl. 18.00 pA? lA?rdager, samt sA?ndager og helligdager.

Det skal ogsA? vAi??re ro i fellesareal/uterom etter kl. 23.00

Nabovarsel skal gis om man unntaksvis har en sammenkomst som kan medfA?re mer stA?y enn normalt, og som kan vare utover tidspunker for ro i leiligheten og fellesrom/uterom. HA?y musikk skal dempes kl 23.00 selv om man setter opp nabovarsel.

Oppganger og korridorer

Generelt gjelder at ingen mA? sette fra seg sykler, ski, kjelker og annet sportsutstyr i oppganger og korridorer. Slike ting henvises til beboernes kjellerboder og spesielle oppbevaringsrom.

FottA?y, yttertA?y, mA?bler o.l. skal ikke plasseres utenfor inngangsdA?rene til leilighetene. Det er ikke tillatt A? endre pA? vegg- og gulvbelegg utenom leilighetene.

Kun barnevogn, rullator og rullestoler kan plasseres i oppganger, under trappen.

Styret kan nA?r som helst fjerne lA?s gods som er oppbevart i oppganger, korridorer og fellesareal inne (herunder ogsA? fellesareal i bodrom) uten noen form for varsel til sameiere/beboere. Unntak for denne regel kan gis ved skriftlig sA?knad til styret med begrunnelse.

YtterdA?rene skal vAi??re lA?st hele dA?gnet.

Kjellerboder

DA?rer til kjellerboder skal holdes lA?st.

Ved bruk av fryser o.l. i kjellerboder skal beboerne betale en A?rlig strA?mavgift fastsatt av styret.

Det er ikke tillatt A? oppbevare moped, motorsykkel etc. i kjelleren. Bensin, parafin og andre brannfarlige og gassutviklende stoffer skal heller ikke lagres innendA?rs

SA?ppel

All sA?ppel skal kildesorteres og kastes i miljA?skapene som er plassert pA? plan 1 (125) og plan 3 (117). SA?ppelet skal pakkes godt inn fA?r det kastes. Drersom en sA?ppelinnkast er full, skal neste innkast brukes. Det er ikke tillatt A? sette avfall utenfor miljA?skapene. Glass bringes til glassiglo som er plassert ved bommen inn til 125. Papir skal kastes i miljA?skapene med papirinnkast. SA?ppel som ikke gA?r inn nedkastluken bringer sameierne selv til ORV gjenbruksstasjon i Brobekkveien eller andre dertil egnede steder. Det finnes informasjon under informasjon til beboere i menyen.

Vaskerier

Det vises til eget reglement som er oppslA?tt i vaskeriene. Det ligger instrukser under informasjon til beboereAi??i menyen

Vinduer, balkonger og terrasser

Risting av tA?y i vinduer, pA? balkonger og terrasser er ikke tillatt.

Fasadeforandringer, dvs. maling, beising, innkledning av vegger, skifting av vinduer o.l. er ikke tillatt uten styrets samtykke. Vaktmester sA?rger for at riktig beis og maling skaffes til veie.

WC og vasker

Uvedkommende ting mA? ikke kastes i toalettene. Fett, kaffegrut etc. mA? ikke tA?mmes i vasker, sluk eller toaletter. Utgifter til staking kan belastes sameier. Ved forvoldt skade kan erstatningskrav blir reist mot sameieren.

Parkering

Privatbiler henvises til garasjeanlegg/gjesteparkeringsplass. Det er ikke tillatt A? parkere pA? sameiets omrA?de. Parkerte biler vil bli tauet bort for eierens regning. KjA?ring pA? sameiets omrA?de tillates kun for sykebiler, brannbiler, sA?ppelbiler, flyttebiler og nA?dvendig varelevering. VA?rt parkeringselskap er Aker P-driftAi??telefon erAi??22 16 70 80

Uteanlegg

Det henstilles til beboerne A? verne om eksisterende beplantning og A? holde orden pA? sameiets ute anlegg.

Dugnad

Det er obligatorisk A? delta pA? vA?r og hA?st dugnadene. Det er innfA?rt dugnadsgebyr med manglende oppmA?te. For A? fA? godskrevet deltagelse pA? en dugnad kreves det at en person over 15 A?r deltar. UfA?re/handikappede er naturligvis fritatt, men mA? melde fra til styret slik at vi fA?r notert dette.

Varsling om dugnadstidspunkt skjer via infoskriv og skriv pA? oppslagstavler.
Dyrehold

Dyrehold er ikke tillatt.

Beboere som tidligere har fA?tt styrets tillatelse til dyrehold forplikter seg til A?:

  • pA?se at husdyret ikke er til sjenanse for de A?vrige beboere.
  • pA?se at sameiets eiendom ikke beskadiges
  • overholde bA?ndtvang pA? omrA?det
  • lufte husdyret utenom sameiets omrA?de
  • fjerne ekskrementer som mot formodning blir liggende igjen pA? sameietsAi??omrA?de og i de nAi??rmeste omgivelser. VAi??r spesielt oppmerksom pA? lekeplassene.

Brudd pA? reglene om dyrehold kan medfA?re at tillatelse trekkes tilbake.

Grilling

Det er ikke tillatt A? grille med A?pen flamme pA? terrasser og balkonger. Gass og elektrisk er godkjent

Skateboard og fotballsparking

Skateboard tillates ikke brukt pA? sameiets omrA?de p.g.a. stA?y. Fotballsparking er heller ikke tillatt. Det henvises til ballspill pA? fortballplassen foran blokk nr 123.

Meldinger og henvendelser

Meldinger fra styret til beboerne ved infoskriv /oppslag skal gjelde pA? samme mA?te som disse regler.

Klager

Alle klager til styret vedrA?rende brudd pA? ordensreglene skal skje skriftlig.

Postkasser

Det er ikke tillat A? pA?fA?re/endre navn pA? sitt postkasseskilt pA? egenhA?nd, og det er heller ikke tillat A? klistre navnlapper pA? postkassen.

Ved endring skal nye postkasseskilt bestilles ved A? henvende seg til styret.

Erstatning

Alle beboere/sameiere som ved grov uaktsomhet pA?fA?rer sameiet, fellesareal eller annet som tilhA?rer sameiet skade, bli erstatningsansvarlig for den/de utgifter dette pA?fA?rer sameiet. Ved forvoldt skade vil erstatningskrav bli reist mot sameieren/beboeren. Erstatning vil sikres ved pant som allerede er tinglyst ved hver enkelt leilighet ref. Ai?? 7 i vedtektene.

Ai??Ulven, august 2010

Styret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>