28 mai 2019

Naboinformasjon fra Bymiljøetaten

Informasjon om planlagt sykkelfelt i Ulvenveien

Vedlagt følger naboinformasjon fra Oslo Kommune Bymiljøetaten om planlagte strakstiltak for sykkelfelt i Ulvenveien. Bakgrunnen er bedring av trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklende og gående i Ulvenveien, med konsekvens om færre gateparkeringsplasser. Du kan også lese mer på https://www.oslo.kommune.no/sykkel-ulvenveien.

Uttalelser og spørsmål om planforslaget kan rettes til Bymiljøetaten på epost: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Frist for å gi uttalelse er 1. juli 2019. Merk henvendelsen 19/15112.

Informasjon om planlagt sykkelfelt i Ulvenveien.pdf