Endret: 2 mar 2020     Opprettet: 29 feb 2020

Informasjon fra styret 1.mars 2020

om rehabiliteringsprosjektet og annen praktisk info.

Årsmøtet i Boligsameiet avholdes torsdag 7. mai.

Obos Eiendomsforvaltning har sendt ut varsel på SMS til alle sameiere tirsdag 11. februar om dato for årsmøte samt forslag som ønskes behandlet, må være i hende på e-post; styret@bsulven.no, senest 3. mars.

Styret anbefaler alle sameiere å registrere mobil og e-post hos Obos Eiendomsforvaltning som gjør det enklere, rimeligere og raskere å kommunisere med sameierne.

Obos Eiendomsforvaltning varslet valgkomiteen 20 februar om valgkomiteen oppgaver og frister.

Styret har invitert valgkomiteen til styremøte 10.mars.

Styret avholder regnskapsmøte med Obos Eiendomsforvaltning 30. mars.

Da er flere i sameiet i gang med forberedelser til årsmøtet.

Salg av leiligheter i sameiet.

Det har vært flere leiligheter som har ligget ute for salg og det har vært en stor treghet med å få solgt til en akseptabel pris. Dette gjelder særlig de store leilighetene. De minste leilighetene derimot har vært omsatt raskere og til en langt bedre pris. Det gjenspeiler vel også litt generelle tendenser i markedet. 

Flere sameiere, både "gamle" og "nye", har ytret ønske om muligheter for å innfri fellesgjelden i forbindelse med rehabiliteringen. Styret har bedt Obos Eiendomsforvaltning om å utrede muligheten som vil bli lagt frem på årsmøtet i mai.

Det var i 2019 en stort hopp i økning av felleskostnader i forbindelse med rehabiliteringen og det blir ikke flere reguleringer på felleskostnader i 2020. Felleskostnadene er der de må være for å betjene gjelden samt ta kostnadene i forbindelse med gjenstående arbeider som ny nedgravd søppelstasjon på plan 1 (om vi får det godkjent), oppganger, utenomhus og annet nødvendig vedlikehold i løpet av en ca 3-årsperiode. 

 

Rehabiliteringsprosjektet.

Byggeprosjektet nærmer seg slutten og styret har siden nyttår startet krevende sluttoppgjørsmøter med Selvaag. Med det menes at det er et omfattende materiale å gå gjennom som er meget tidkrevende. I tillegg til selve sluttoppgjørsmøter med Selvaag avholdes det formøter i gruppa fra sameiet . Gruppa består av nåværende styreleder Inger Sandset, styremedlem Kristoffer Igdun og tidligere styreleder Egil Nilsen. Vi håper å komme i mål med dette arbeidet i løpet av mars slik at vi kan informere mer om dette i forbindelse med årsmøtet som er satt til 7. mai.

Dette arbeidet, samt oppfølging av byggeprosjektet og annen vanlig drift har "slukt" all tid for styret som har gått ut over fortløpende informasjon ut til alle beboere. Sameiet har vært gjennom en ekstraordinær periode i forbindelse med rehabiliteringen hvor det på forhånd har vært vanskelig å forutse i forkant hvor mye tid dette har krevd. 

Styret har valgt å avslutte arbeidet for bhk ved nyttår da alle arbeider var ferdig besluttet. Styret har overtatt all oppfølging.

Alle henvendelser / spørsmål vedrørende rehabiliteringen skal nå gå til styret@bsulven.no. 

Alle hovedarbeider er nå avsluttet og det gjenstår oppfølging av reklamasjoner som vi har som mål å sluttføre i første del av mars. Det gjelder blant annet noen reklamasjoner fra enkelte beboere samt porter på bakkeplan som må justeres. Noen saker vil bli fulgt opp på 1-års befaringen som vi nå planlegger tidspunkt for. Vi snakker om mulig start i mai eller til høsten, men tidspunktet er ikke helt avklart. Saker som vil bli fulgt opp her er blant annet rust på fliser og diverse malingsarbeid på bakkeplan som av værårsaker ikke bør gjøres nå. Vi holder på med en avklaring og planlegging av dette i samarbeid med Selvaag.

Det gjenstår noe arbeid i undergangen ved blokk 123. Consolvo vil komme tilbake ila våren å ta noe betongrehabilitering av muren som alle ser står uferdig. Vi holder på med avklaring hvem som gjør hva for å sluttføre arbeidet i gjennomgangen ( Vurdering mht til kostnader ). Vegger og tak må males, og styret vurderer om vaktmesterne kan utføre deler av dette.

Det gjenstår noe malingsarbeid ved inngang til heisen på plan 3 og dette har OBOS påtatt seg å gjøre når været tillater det.

Vinduene inn til lageret på muren på gavlside ved 119 mot 117 er belagt med ny folie fra OBOS. De har også påtatt seg å male vinduene i tilvarende farge som på plan 1.

Det har også vært lagt ned mye arbeid i å prøve få til en nedgravd søppelløsning på plan 1. Styret samarbeider her med Selvaag som har fått ansatt en person med bedre kompetanse på dette området enn tidligere. Vi har hatt Bymiljøetaten og Renholdsetaten på befaring som har akseptert en revidert løsning. Selvaag vil nå fremme en ny byggesak til Plan - og bygningsetaten.Utkast til løsning foreligger, men detaljer ikke endelig avklart. Vi har håp om at prosjektet kan bli godkjent. Bygging må imidlertid avvente til vi har økonomi til å gjennomføre tiltaket.

Når det gjelder kobberbekledning har Ruuki påtatt seg det fulle og hele ansvaret og vil bli fulgt opp på 1 års,- 3 årsbefaring osv.

Dersom noen har spørsmål eller innspill setter styret pris på å få det, send e-post til styret@bsulven.no

For at styret skal gjøre en best mulig jobb er vi avhengig av at sameiere er aktive og melder saker til styret. Vi kan ikke gripe fatt i saker vi ikke har fått melding om. Så er det også slik at noen ganger skjer det så mye at vi ikke klarer fange opp alt med en gang,- så send oss gjerne en reminder om du ikke har fått svar, eller rett og slett ikke er fornøyd med svaret. Vi tar også imot både ris og ros.

 

Markiser.

Det gjenstår å få satt opp noen markiser som muligens må kappes for å tilpasses den nye fasaden. Styret har hatt gjennomgang med Kjells markiser som vil sluttføre dette arbeidet.

Det betyr at de enkelte sameiere som har behov for kapping / opphenging må ta kontakt snarest med Roar Larsen i Kjells Markiser og gjøre avtale som passer den enkelte. Han treffes på mobil 924 33 111 , e-post; roar.larssen@kjellsmarkiser.no

Kostnaden for kapping av system i forbindelse med ny fasade vil bli fakturert sameiet og inngår i rehabiliteringsprosjektet.Vi forutsetter at det er en markise som lar seg kappe, dvs ofte systemer som er levert av kjente aktører i markedet. "Billigvarianter" som feks er kjøpt på "billigbutikker" lar seg ofte ikke kappe. Kjells Markiser vil i tilfelle gir deg svaret på om din markise lar seg kappe om du har behov for det.

Når det gjelder duk til markisen må du selv bekoste denne. Dette kjøpet er i tilfelle noe du gjør direkte med markiseleverandør. 

Enkelte beboere har spurt markiseleverandør om å sy om gamle duker ved kapping. Dette er en kostnad som ikke forsvares samt at ved skifte av duk må ny markiseduk benyttes.

I forbindelse med rehabiliteringen og ny fasade er det kun en duk som er godkjent å bruke for å få et ryddig og pent fasadeuttrykk. Info om denne duken finner du på skrivet som ble sendt ut forbindelse med samlebestilling i fjor.
Klikk på linken under for å hente opp skrivet ( dette skrivet er fra 2019 ).

/?nid=33571

 

Tidligere var det en annen duk som var godkjent som terrassemarkise. Vi ser at mange sameiere ikke har noen av disse godkjente markisene for sameiet og ber om at de fjernes eller skiftes ut snarest. 

Noen sameiere har tatt kontakt med styret og bedt om tillatelse til å beholde den gamle godkjente duken da de nettopp hadde påkostet ny duk. Dette har styret sagt ja til da den gamle godkjente duken ikke er skjemmende for ny fasade så lenge den er ny og pen. Styret har prøvd balansere overgangen med noe fornuft ut fra kostnaden som påløper den enkelte og vedtak som er gjort.

Alle som har gamle markiser som er stygge og skjemmende må sørge for å fjerne de snarest senest innen 1. april. Det samme gjelder alle markiser som aldri har vært godkjent for bruk i sameiet (blåstripete , røde etc). De må fjernes umiddelbart, senest innen 1. april.

Vi ser også noen som har markisesystemer som henger på "halv 12" og må settes i stand eller fjernes umiddelbart. Ta kontakt med markiseleverandør og sørg for at det er i orden.

Vi har i senere tid opplevd en god del ekstremvær med mye regn og sterk vind( kastevind/storm).

Det er særdeles viktig under slike forhold at markisen ikke står ute. Markiser skal heller ikke bindes fast i rekkverket. Det er tillegg i slikt vær viktig å sikre andre løse gjenstander som kan ta veien ut av balkongen. Dette er den enkelte sameiers ansvar.

Sameiet har hatt store kostnader i forbindelse med rehabiliteringen og det er nå viktig at alle følger opp og sørger for å bruke markiseduker som er godkjent i sameiet og bidra til at vi får full uttelling for rehabiliteringen. Styret pålegger ingen å bekoste nye duk eller system, men vi vil pålegge alle som har skjemmende og defekte duker/systemer å fjerne disse.

 

Nye balkonger og terrasser.

Pkt 8. i sameiets ordensregler vedrørende Terrasse sier følgende:

"All bruk av terrasse skal være slik at den ikke sjenerer andre. 
a) Gassgrill og elektrisk grill kan brukes, men ikke annen grill med åpen flamme. 

b) Det skal ikke henges blomsterkasser eller annet på rekkverket. Flaggholder skal være av godkjent type som ikke skader rekkverket. 

c) Blomster skal ikke plasseres slik at avfall kan drysse ned på naboens markise eller terrasse. 

d) Tepper, matter o.l. skal ikke ristes ut av vinduer eller på terrasse på en slik måte at det kan være sjenanse for naboer.  

e) Parabol eller annet som kan skjemme fasaden må ikke skrus på vegg men kan plasseres på gulv nedenfor rekkverkshøyden. 

f) Sluk og rister skal holdes rene så avløpet ikke går tett. Ved vask av terrassen skal det ikke brukes høytrykksspyler eller slange. Vask må skje slik at det ikke renner vann ned på markiser eller terrasser nedenfor. Ta hensyn til naboene under ved å ikke bruke store vannmengder som kan overbelaste avløpet. "

Det nærmer seg våren og styret minner om sameiets ordensregler ved bruk og vedlikehold av terrassen. Det er særdeles viktig at alle renser renne og sluk regelmessig slik at det ikke oppstår vannskader. ( Dette må gjøres hele året). Nå som blomsterkasse er borte er vi mer utsatt for "ting og tang" som kommer fra terrasse over. Vi ber om at beboere er spesielt oppmerksom på dette og tar hensyn til hverandre på best mulig måte. 

Det er observert at noen kaster alt fra søppel, "ting og tang" og sigarettsneiper ut fra balkonger. Det burde være unødvendig å si noe om dette,- det er selvsagt fullstendig uakseptabelt og kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet.

Vi oppfordrer alle sameiere til å sjekke sin egen terrasse og påse at det ikke er skjemmende forhold eller plassert saker som kan medføre fare for andre. Skjemmende forhold kan være om du bruker terrasse som " bod" med masse søppel og/eller skrot, -  eller har montert en innretning over rekkverkshøyde.  Sørg for at det virker ryddig og bidra til et godt bomiljø.

Dersom det oppstår forhold som du mener er fare for helse, miljø og sikkerhet ber vi om at du umiddelbart varsler styret på e-post: styret@bsulven.no

Flaggholdere kan bestilles og monteres av våre vaktmestere.

 

Ventilasjon.

Det kommer jevnlig klager på ventilasjon i leilighetene. Ventilasjonsanlegget drives av vifter på taket som går med konstant hastighet. Luft suges ut gjennom avtrekkskanaler på kjøkken, bad og toalett. For at avsug skal kunne fungere må ventiler på / ved vinduene være åpne. Videre må fettfilter i kjøkkenhette være rengjort. Ubalanse i ventilasjon fører gjerne til undertrykk i leiligheten, og merkes ved at ytterdør blir tung å åpne og / eller at luft trekkes inn gjennom utetthet ved f eks stikkontakter.

Dersom man har dårlig avtrekk kan det oppstå fukt på bad og dårlig luft. Noen har for kraftig avtrekk slik at det oppstår støy fra ventilene, og varmluften forsvinner ut gjennom anlegget. Det viktigste tiltaket er å åpne ventiler slik at tilstrekkelig luftmengde kan strømme inn og avtrekksventiler åpnes tilstrekkelig for å få god luftsirkulasjon.

Ventilasjonssystemet påvirkes også av hvordan ventilene er regulert i øvrige leiligheter som har felles avtrekk, og det er meget vanskelig å tilfredsstille alle behov. Oppgradering av ventilasjonssystemet sto på ønskelisten ifm rehabiliteringen, men er ikke prosjektert. Kostnadene vil være betydelig, og det er ikke økonomi til å sette i gang en modernisering av anlegget nå.

Styret vil samtidig minne om at kjøkkenhette med vifte og motor ikke er tillatt da naboene vil bli plaget av støy og matlukt når dette benyttes.

I sameiet vedtekter står det følgende under pkt 5. vedlikehold;

"Seksjonseieren har ansvar for at ventilasjonshette utstyres med filter og rengjøres slik at felles ventilasjonskanaler holdes rene.  Det er ikke tillatt å montere egen avtrekksvifte i noen form. Sameiet kan gjennomføre kontroll med dette og pålegge fjerning av slikt utstyr. " 

Er du i tvil om du har riktig kjøkkenhette ta kontakt med vaktmester som vil hjelpe deg. Vaktmester er også behjelpelig med å skaffe / montere riktig hette. 

 

Skadedyr.

1. Utendørs:

Matavfall som ikke kastes i avfallsbeholderne eller slenges rundt på annen måte, tiltrekker seg rotter, kråkefugler og måker. Dette er uhygienisk, fugleskitt setter merker på fasadene og boligområdet forsøples. Det er lagt ut åtestasjoner (gift) for rotter. Våre vaktmestere bruker mye tid på å rydde søppel etter beboere i sameiet. Det henstilles til alle å kaste matavfallet i grønn avfallspose i avfallsbeholderne (ikke ved siden). Mating av fugler må unngås. Det er også fint om alle beboere plukker søppel når ting flyter rundt på området.

2. Innendørs:

Det forekommer iblant skadedyr som skjeggkre og andre plagsomme insekter i leiligheter. Når dette oppstår er det fare for spredning til naboleilighet. Sameiere som oppdager skadedyr må straks melde fra til styret slik at nødvendig skadedyrsanering kan iverksettes. Dette er dekket på sameiets forsikring. De fleste innboforsikringer dekker også dette.

Styret har oppdaget at enkelte sameiere ikke har egen innboforsikring og anmoder sterkt samlige sameiere om å ha en egen innboforsikring. Dette er en billig måte å sikre seg dersom det oppstår forhold som ikke er dekket av sameiets forsikring. En innboforsikring dekker i grove trekk alt som er innenfor egen leilighet du kan ta med når du flytter. Også en sikkerhet om du er uheldig og blir skyldig  i en skade. Det koster noen få hundrelapper å sikre seg.

 

Nytt låssystem inngangsdører.

Alle sameiere har fått utdelt 3 brikker i forskjellige farger. Dersom noen trenger flere kan det kjøpes direkte av Nordic Security på Helsfyr.( Husk fullmakt fra eier dersom du leier ).

Dersom du har mistet en brikke er det viktig at du melder fra til Nordic Security slik at de får slettet brikken. Du må da si hvilken farge det er på brikken du har mistet.

Meld også fra dersom det er feil på låser eller at dører står åpne og ikke lar seg låse.

Nordic Security kan kontaktes på www.salto@nordic-security.no    Tlf; 67 900 200

Kontaktskjema finner du på www.nordic-security.no

Butikken finner du på Fyrstikktorvet på Helsfyr, her kan brikker lages og oppdateres mens du venter. Åpningstider er Ma-Fre 07:00 - 16:00

 

Sykkelrom.

Dersom du har behov for å bruke sameiets sykkelrom ta kontakt med vaktmester og de vil vise deg rommene. Det er for øyeblikket 3 rom. De er ved 125A, 117C og ved undergangen i 123.

For å få tilgang til sykkelrommet må du ha nøkkel. Den kan kjøpes på hjemmesiden under kjøp og betaling. Sykkelrommet i 117 og 125 har skiftet lås til nytt brikkesystem.

Dersom du har nøkkel til det gamle sykkelrommet får du gratis tilgang til sykkelrommet ved å levere inn gammel nøkkel til vaktmester. Styret sender da en melding til Nordic Security at skal gi deg tilgang til sykkelrommet på brikkene du har til inngangsdøren. Du slipper da å ha flere brikker.  Det letteste er da å stikke innom Helsfyr og få de oppdatert etter at styret har informert Nordic Security at du skal ha tilgang.( Husk fullmakt fra eier dersom du leier).

En annen måte å oppdatere brikkene på er å gå til inngangsdøren i 125 A, det er en online dør som kan oppdatere brikker etter at styret har gitt beskjed om hva du skal ha tilgang til. Brikken oppdateres ved at du holder den mot der du åpner døren,- det vil da først lyse blått og deretter rødt. Når det lyser rødt er brikken oppdatert.

Når det gjelder sykkelrommet i 123 er det ingen endring, der er det fortsatt samme nøkkel som tidligere. Ønsker du å benytte sykkelrommet og ikke har nøkkel kjøpes det på hjemmesiden under kjøp og betaling. Vaktmester vil da ordne nøkkel. Vi vurderer å skifte nøkkelsystem til brikker også her så hvis du ikke akutt trenger tilgang anbefaler vi å vente til det er avklart.

Styret jobber for å utvide antall sykkelrom. Det mangler idag i både 119 og 121. Det vil bli vurdert og sett på i forbindelse med total bruk av fellesarealer.

Her er oversikt over hva nøklene til sykkelrommene er merket med dersom du lurer på om du nøkkel eller ikke:

117 ved C inngang : K14          123 ved gjennomgang : 005          125 ved A inngang: 010

 

Tilgang til leieboder.

Dersom du leier en bod i en annen blokk og ikke har tilgang til blokken du leier boden i,- send styret en melding over hvilken oppgang du trenger tilgang til. 

 

Oppdatering av navneliste ved inngangspartier samt postkasser.

Send en melding til styret om endring av navn på navneliste samt postkasse. Dette vil ved normal drift av sameiet være veldig enkelt, men innrømmer at det rett og slett har vært altfor mye å gripe fatt i under rehabiliteringsperioden. Send gjerne en reminder om dere ser at det ikke blir gjort.

Det vil også komme navneskilt på leiligheter som har egen inngangsdør.

Vi ber alle sameiere som leier ut leiligheten å sende styret melding om navn og kontaktinfo på leietakere samt hva som skal stå på postkasseskilt og navneliste.  Det er vaktmestere som lager nye postkasseskilt. Postkasseskiltet skal være merket med leilighetsnummer.

Det skal kun være godkjente postkasseskilt. Påklistrede navnelapper vil bli fjernet. Styret ønsker at postkassene skal se rene og ryddige ut og bidra til at det ser ut som vi har orden i sameiet. Rotete postkasser med mye klistremerker, påklistrede lapper og tusjmerker  er ikke med å bidra til å gi et godt inntrykk. Rent og ryddig gir alle et bedre bomiljø.

 

Avløp, WC og vasker. 

I pkt 13 i sameiets ordensregler står det følgende;

"Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Fett, kaffegrut, matrester o.l. må ikke tømmes i vask, sluk eller toalett.   Hvis avløp går tett på grunn av brudd på dette kan utgifter til staking eller utbedring av skader belastes sameieren."

Sameiets vedtekter pkt 5 Vedlikehold sier følgende:

"Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
 
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten."

Det er viktig at sameiere følger opp dette slik at det ikke oppstår unødvendige vannskader hos naboer pga tilstoppede rør. Husk oppfølging av rensing for å forbygge tette sluk og avløp.

 

HMS ( Helse Miljø og Sikkerhet ).

De fleste har sikkert fått med seg at det i løpet av det siste året har vært et branntilløp i en leilighet samt et i garasjeanlegget. Obos er ansvarlig for garasjeanlegget og iverksatt tiltak som er informert om tidligere. 

Når det gjelder sameiet holder styret på med en HMS gjennomgang og det vil bli lagt ut et eget skriv om dette i løpet av mars.

Det er imidlertid særdeles viktig at alle sørger for å ha godkjente røykvarslere i leiligheten og sørger for at det er batteri som virker. Det bør jevnlig testes. 

I sameiets vedtekter pkt 5 Vedlikehold står det følgende om sameiers ansvar;

"Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. "

Styret er informert om at enkelte kaster glødende sigarettsneiper fra enkelte balkonger og styret vil her påpeke at dette ansees som svært alvorlig.

I sameiets vedtekter pkt 6,2 står det følgende om mislighold;

"Hvis seksjonseierens, eller seksjonens bruker, oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens, eller brukers, oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39. "
 

Bråk og støy.

Enkelte beboere har varslet om mye bråk og støy til alle døgnets tider. Vi oppfordrer alle sameiere til å sette seg inn i sameiets vedtekter og ordensregler samt bidra til å ta hensyn til hverandre for å bidra til et godt bomiljø. 

Sameiets ordensregler sier i pkt 3 følgende om Ro i leilighet og fellesareal:

"Støy som kan sjenere andre skal ikke forekomme i leiligheter og oppganger mellom kl. 21.00 og 08.00 på hverdager, etter kl. 18 på lørdager og hele dagen på søndager og helligdager.  Det skal også være ro i fellesareal/uterom etter kl. 23 "

Dersom du skal pusse opp eller foreta omfattende rehabilitering av leiligheten ber styret alle sameiere informere sameiere i blokken de bor i slik at naboer vet litt om omfanget og hvem de kan ta kontakt med. Da går det ofte mye bedre.

Reglene i sameiet for ro må overholdes og gjelder alle.

Dersom du informerer styret om avvik må du informere om dato, tidspunkt og hvor bråket kommer fra. Det siste er ikke alltid lett å avdekke.

Vaskerier.

Styret minner om regler for bruk av vaskeriene. Dersom det er noe som ikke fungerer må styret ha skriftlig melding til styret@bsulven.no. 

Dette står i sameiets ordensregler pkt 7 om vaskeri:

" Styret fastsetter nærmere instruks for bruk, tidsrom og lengde på vaskeperioder, pris, o.s.v.   Døren til vaskeriet skal holdes låst. Beboere skal bare oppholde seg i vaskeriet i forbindelse med egen vask, og bare i den ordinære vasketiden.  Barn skal ikke være i vaskeriet uten foresatte.  Vaskeriet skal gjøres rent etter bruk. Både gulv, avløp, maskiner og tørketrommel med filter skal rengjøres.  Alt tøy skal fjernes når din vaskeperiode er ferdig, vaskeriet er ikke et tørkerom
 
Brytes reglene etter at informasjon og advarsler er gitt, kan beboeren fratas retten til å bruke vaskeriene.  Ødelegges utstyr ved misbruk kan sameier bli erstatningspliktig. "
 

Vaktmestere opplyser at det er viktig å ikke komme borti displayet på maskinene når de er i gang. Det forstyrrer programmet og bidrar til økte kostnader mht vedlikehold av maskinparken.

 

Dyrehold.

Flere beoere har klaget over løse hunder, hunder som gjør sitt fornødne i blomsterbed, sandkasser ol, samt hundeskitt som ikke blir tatt opp. Styret minner om sameiets vedtekter og ordensregler om dyrehold.

Sameiets vedtekter pkt 2.6 om dyrehold:

" Dyrehold er tillatt. Husdyr må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen, og skal ikke ferdes fritt på fellesareal.  Hundehold skal registreres hos styret slik at det er lettere å håndtere eventuelle klager.  Hvis reglene for dyrehold brytes gjentatte ganger kan sameiet kreve at dyreholdet avsluttes, etter vanlige rettsregler." 

Sameiets ordensregler pkt 14 :
"Dyrehold er tillatt. Hund skal registreres hos styret slik at det er lettere å håndtere eventuelle klager.  Husdyr må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen, og skal ikke ferdes fritt på fellesareal.  Avføring skal plukkes i pose som knytes og kastes i avfallsnedkastene. Posene skal ikke ligge igjen verken på fellesområde, grøntområdene eller i åpne søppelkasser"

Styret oppfordrer beboere med hunder til å respektere sameiets vedtekter og ordensregler og i tillegg anbefaler hundeeiere å sette seg inn i hundeloven. Styret kontaktet politiet for å sjekke hvordan de så på saken mht til løse hunder. De ser faktisk meget alvorlig på saken og henviste til hundeloven som er veldig klar. Hunder i bo-område vi bor bor i, - skal være i bånd. Tilfeller der det ikke skjer kan meldes direkte til politiet.

Klikk på linken under for å hente opp hundeloven:

/?nid=33576

Hundeeiere opplever nok sin egen hund som veldig snill og god og bare til glede for seg selv og andre. Det hjelper lite for de som er usikker på hunder og slett ikke ønsker å komme i kontakt med de. Hundeloven er særlig streng der det oppholder seg barn. Styret oppfordrer derfor igjen beboere med hund til å respektere de lover og regler som gjelder for dyrehold som vil bidra til et trygt og godt bomiljø.

 

Parkering for bebeoere samt trafikk på området.

Parkering for beboere er på tilhørende plasser i garasjeanlegget eller på P-plasser bak 117 som enkelte leier direkte av OBOS Eiendomsforvaltning.

Det er enkelte sameiere som ønsker å leie ut plassen sin i garasjeanlegget slik at det er gode muligheter å leie en ekstra plass dersom det er behov for det.

Det er til tider stor trafikk inn og ut av sameiet, det gjelder alt fra pizzabiler etc, til besøkende og noen av oss som bor her. På plan 1 har beboere rapportert om biler med stor hastighet med fare for liv og helse. Her vurderer styret om tilgangen til området må begrenses ytterligere om dette ikke opphører. Vi oppfordrer alle til å vise stor forsiktighet ved innkjøring på området og viser til sameiets vedtekter og ordensregler.

Det er observert parkering på området foran lavlokka til stor sjenanse for enkelte beboere som bor der med sterke billys direkte inn i stue. Det er også observert parkering av biler bak blokk 123. Det er ikke tillatt med parkering på disse områdene og P-selskap vil her følge opp bestemmelse i avtale som er inngått.

Det er ikke tillatt med fast parkering for mopeder eller motorsykler på fellesområdene.

Sameiets vedtekter sier følgende om parkering:

"Parkering på fellesareal, gressplener osv. er ikke tillatt og kan gebyrlegges. Se nærmere bestemmelser i ordensreglene. "

Sameiets ordensregler sier følgende i pkt 9 om innkjøring:

"Uteområdene skal brukes til opphold og lek. Innkjøring er kun tillatt for strengt nødvendig kjøring. All kjøring skal da skje i gangfart.  Oppholdstid for kjøretøyet er begrenset til nødvendig av- og pålessing.  Parkering er ikke tillatt på uteområdene eller på gresset. Sameiet har avtale med P-selskap som ilegger gebyr."

Sameiet har avtale med P-selskapet hvor følgende bestemmelser gjelder:

"Det er ikke lov å parkere på sameiets fellesområde med unntak av:

1. Kortvarig av og pålessing ,- inntil max 20 minutter

2. Nødvendig opphold for utrykningskjøretøy fra nødetater, helsepersonell i tjenester med uniformert / merket kjøretøy, flyttebiler samt renovasjonskjøretøy.

3. Parkering / opphold etter særskilt tillatelse fra styre eller vaktmester ( skriftlig tillatelse skal være synlig i frontrut ).

P-selskap vil ilegge kontrollsanksjon der dette ikke følges.

Styret oppfordrer alle beboere til å følge gjeldende regler og bidra til et godt bomiljø.

Det betyr også at hver enkelt beboer må følge opp besøkende og at vi kan hente pizzaen eller levering fra kolonial.no ved bommen for å unngå unødig trafikk inn på området. 

 

Gjesteparkering.

Det er en utfordring i området med gjesteparkering som ellers i store deler av Oslo.  Vi har pr idag noen gjesteparkeringsplasser ved nedkjøring til garasjen som KUN kan benyttes av dine gjester (med P-bevis synlig i frontrute). Alle leiligheter er blitt tildelt et gjesteparkeringkort. Dersom det er mistet må det meldes fra til styret. Nytt kort kan kjøpes på vår hjemmeside under kjøp og betaling.

Følgende regler gjelder:

1. Parkering kan kun benyttes av dine gjester.

2. Har biles regnr. adresse i Ulvenveien 117-125 vil du bli bøtelagt selv om du har lagt ditt P-bevis i frontruten.

3. Parkering på gjesteparkering skal ha gyldig P-bevis som sikrer at man er gjest i Sameiet.

4. Parkering er kun tillatt på oppmerkede og gyldig plasser.

5. Parkering på plasser markert med skilt (eks OBOS eller Skanlog) er ikke tillatt.

6. Parkering gjelder fra kl. 17:00 - 7:00 på hverdager. I helger kan du stå fra fredag kl 17:00 til påfølgende mandag kl. 07:00. På røde dager kan plassen benyttes hele dagen.

7. Dersom du leier ut leiligheten er det du som eier som er ansvarlig for å informere dine leietakere.

Gjesteparkeringskortene går ut i mai 2020 og styret jobber nå med fornyelse av kortene sammen med P-selskap.

Sameiet har pr idag ikke gjesteparkering som kan benyttes mellom 07:00-17:00. Styret ser derfor på om det er mulig å få til noen gjesteparkeringsplasser på eget område som vil kunne benyttes av besøkende hele dagen. 

 

Samarbeid med Obos Eiendomsforvaltning.

Styret skal ha et møte med Obos Eiendomsforvaltning i første del av mars hvor vi blant annet drøfter muligheter for elbillading, renhold og sikkerhet i garasjeanlegget, festekontrakt og naboforhold bolig -næring. 

 

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Sameiets vaktmestere vil veldig ofte kunne svare på spørsmål og hjelpe deg med mange praktiske ting. Du treffer dem hver dag, mandag - fredag,  på kontoret i 125B mellom 12:00-12:30.

De er ellers å treffe på mobil:

Steinar: 922 46 117                  Duro: 907 38 409

De har arbeidstid mandag - fredag mellom kl. 8:00 - 16.00. Respekter deres arbeidstid ved å ta kontakt innenfor dette tidsrommet.

Dersom det oppstår en akutt situasjon og du trenger hjelp kan du ta kontakt med styrets vakttelefon på mobil 917 28 619 eller til  styrets leder, Inger Sandset, på mobil 934 33 256.

E-post sendes til styret@bsulven.no

Det er fint om du kan opplyse om navn, adresse, leilighetsnr og tlf når du tar kontakt med styret.

Ta kontakt dersom du har noe du lurer på !

 

Med vennlig hilsen 

Styret